Mental health
on hand

New website coming soon

PREDICTWATCH IN MEDIA

Mata chce zadbać o zdrowie palących marihuanę. Zainwestował właśnie w aplikację do tego celu

Mata inwestuje w startup. Jego produkt ma przeciwdziałać uzależnieniu

Aplikacja tygodnia: Cannabe

Mata ruszył z nowym zaskakującym biznesem

Terapeuta w zegarku

Analiza polskich nałogów

Nałogometr w walce z nałogami - wyniki badania

Od czego uzależnieni są Polacy? Zobacz wyniki Ogólnopolskiego Badania Nałogów, przeprowadzonego dzięki bezpłatnej aplikacji Nałogometr

PredictWatch pomoże wyjść z uzależnienia od pornografii, gier i marihuany. Startup niedawno zebrał 1 mln zł

Nałogometr - aplikacja mobilna do walki z nałogami

PredictWatch: polska aplikacja mobilna pomaga monitorować osoby uzależnione, aby zapobiegać nawrotom uzależnienia

RESEARCH & DEVELOPMENT GRANTS

NCBiR

Spółka realizuje projekt pn.: „Opracowanie i weryfikacja gry poważanej opartej na sztucznej inteligencji w nurcie MBRP do terapii uzależnień behawioralnych i od substancji”.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0189/22.

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie poważnej gry terapeutycznej (ang. serious game) zawierającej kluczowe elementy programu Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) rozwijające umiejętności wspierające abstynencję u osób uzależnionych od substancji i behawioralnie.
Opracowana gra będzie oferowana w formie aplikacji mobilnej, działającej na telefonach z systemami iOS i Android, dla osób uzależnionych lub problemowo korzystających z substancji lub zachowań, początkowo na rynku polskim, zaś docelowo także na rynkach anglojęzycznych (USA, UE).

Wartość projektu: 6.609.450,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4.764.860,00 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

The company is implementing a project titled: “Development and verification of a serious game based on artificial intelligence in the MBRP stream for the therapy of behavioral and substance addictions.”

Grant Agreement Number: POIR.01.01.01-00-0189/22.

Project brief description:
The project's goal is to develop a serious therapeutic game containing key elements of the Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP) program that enhance skills supporting abstinence in people addicted to substances and behaviors.
The developed game will be offered as a mobile application for iOS and Android phones for people addicted to or problematically using substances or behaviors, initially in the Polish market and ultimately also in English-speaking markets (USA, EU).

Project value: 6,609,450.00 PLN

EU project funding: 4,764,860.00 PLN

Operational Program Smart Growth 2014-2020 Priority Axis 1: Support for R&D activities by enterprises Measure 1.1: R&D projects by enterprises Submeasure 1.1.1: Industrial research and experimental development by enterprises.

Spółka realizuje projekt pn.: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20.

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie technologii nakierowanej na monitorowanie i przewidywanie ryzyka nawrotu w uzależnieniach i udzielenie wsparcia osobom w trakcie lub po terapii uzależnień w zakresie minimalizowania ryzyka nawrotu. Zakres prac w projekcie dotyczyć będzie 3 typów uzależnień o najwyższym wskaźniku nawrotów: opiatów, stymulantów i alkoholu oraz osób z uzależnieniem mieszanym od tych substancji. Skupienie na tych uzależnieniach związane jest z tym, że generują one największe koszty dla systemów opieki zdrowotnej oraz charakteryzują się największymi odsetkami śmiertelności w wyniku nawrotów i przedawkowania.

Wartość projektu: 8 625 487.79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863.76 PLN/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

The company is implementing a project titled: “Development and real-world verification of machine learning-based methods for predicting and reducing the risk of relapse in addictions.”

Grant Agreement Number: POIR.01.01.01-00-1051/20.

Project brief description:
The project's goal is to develop technology aimed at monitoring and predicting the risk of relapse in addictions and providing support to people during or after addiction therapy in minimizing the risk of relapse. The scope of the project will cover the three types of addictions with the highest relapse rates: opioids, stimulants, and alcohol, as well as individuals with mixed addictions to these substances. The focus on these addictions is related to their high cost to healthcare systems and their high mortality rates due to relapse and overdose.

Project value: 8,625,487.79 PLN

EU project funding: 6,101,863.76 PLN

Operational Program Smart Growth 2014-2020 Priority Axis 1: Support for R&D activities by enterprises Measure 1.1: R&D projects by enterprises Submeasure 1.1.1: Industrial research and experimental development by enterprises.